برنامه جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در روز دوشنبه  چهارم دی ماه

جلسه دفاع  از پایان نامه خانم معصومه مقدمی   دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی به راهنمایی آقای دکتر حمیدی   و داوری آقایان  دکتر صحرایی  و دکتر  سهراب بیگی در روز دو شنبه مورخ چهارم دی ماه از ساعت 8:20 در کلاس۲۰۳ برگزار خواهد شد