لیست دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد نیمسال دوم 1400-1401

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی

ورودی بهمن 99 

 • صدف سپهری مجد
  صدف سپهری مجد

  9782

  18/5
 • آیلار مازندرانی
  آیلار مازندرانی

  9780

  18/25
 • پونه حداد زعفرانی
  پونه حداد زعفرانی

  9764

  17/75

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی

ورودی مهر 1400

 • معصومه پیرمردوند چگینی
  معصومه پیرمردوند چگینی

  10114

  19/70
 • مینا علی پور علیانی
  مینا علی پور علیانی

  10125

  19/50
 • محمد نوید رضاپور بویاغچی
  محمد نوید رضاپور بویاغچی

  10156

  18/40

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد تندرستی ورزشی

ورودی مهر 1400

 • محمد رضا عابدی
  محمد رضا عابدی

  10190

  19/20
 • سیده معصومه میر ابراهیمی
  سیده معصومه میر ابراهیمی

  10136

  18/30
 • ارینا پایدار
  ارینا پایدار

  10139

  17/80

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

ورودی مهر 1400

 • ملیحه کلهر
  ملیحه کلهر

  10142

  19/90
 • محمد قدیری
  محمد قدیری

  10137

  19/85
 • حسینعلی کاتبی فر
  حسینعلی کاتبی فر

  10146

  17/75

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

ورودی مهر 1400

 • فاطمه عشقی
  فاطمه عشقی

  10110

  19/77
 • مریم باقری پور
  مریم باقری پور

  10111

  19/36
 • فاطمه مرادی
  فاطمه مرادی

  10127

  16/25

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

ورودی مهر 1400

 • آذر کوشا
  آذر کوشا

  10113

  19/60
 • غزال شوشتری صحنه
  غزال شوشتری صحنه

  9780

  19/30
 • مریم شادوَر
  مریم شادوَر

  10138

  18/50

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

ورودی مهر 1400

 
 

 

 

 • فاطمه آقا علی خانی
  فاطمه آقا علی خانی

  10105

  18/10
 • حمید رضا زرآبادی پور
  حمید رضا زرآبادی پور

  10163

  17/80
 • مهسا عباسی نیارکی
  مهسا عباسی نیارکی

  10152

  17/75

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

ورودی بهمن 1399

 
 

 

 

 • معصومه مقدمی
  معصومه مقدمی

  9798

  17/55
 • ریحانه بیات
  ریحانه بیات

  9776

  17/13
 • معصومه معتمدی لشت نشایی
  معصومه معتمدی لشت نشایی

  9795

  16/38

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

ورودی بهمن 1399

 
 

 

 

 • سمیه عاقلی سیبنی
  سمیه عاقلی سیبنی

  9800

  20
 • فرهاد تقدسی
  فرهاد تقدسی

  9774

  19/75
 • اقدس اصغری
  اقدس اصغری

  9763

  19/50

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی ورزش

ورودی بهمن 1399

 
 

 

 

 • فاطمه مرادخانی
  فاطمه مرادخانی

  9755

  20
 • نعیمه استاد
  نعیمه استاد

  9761

  19/25
 • مریم درویش
  مریم درویش

  9757

  18/63

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در ورزش

ورودی مهر 1400

 
 

 

 

 • زهره کریمی
  زهره کریمی

  10131

  20
 • فرشته ملکی نژاد
  فرشته ملکی نژاد

  10151

  20
 • آرزو عرجی
  آرزو عرجی

  10117

  18/20
 • محمد امیدی
  محمد امیدی

  10128

  17/90

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد فیزیولوژی بالینی

ورودی بهمن 1399

 
 

 

 

 • ناعمه حاجی محمد حسینی
  ناعمه حاجی محمد حسینی

  10105

  17/38
 • نسترن طارمی
  نسترن طارمی

  9744

  17/38

دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

ورودی بهمن 1399

 
 

 

 

 • زهره صابری
  زهره صابری

  9788

  19/35