لیست   اسامی  دانشجویان  محروم  از امتحان  بدلیل  غیبت غیر مجاز  ( تبصره  ماده ۶ آیین نامه آموزشی)( به تاریخ  22خرداد ماه )این لیست با اعلام اسامی از طرف اساتید به روزرسانی خواهد شد

درس زبان مقدماتی استاد کاکاوند    دانشجویان با کاربری های 10348-10300-9848-10351 درس انقلاب اسلامی ایران   استاد درودی   دانشجویان با کاربری های   9829-9841

تحلیل رفتار جهانگردی   استاد دکتر رضائی      دانشجو با کاربری    10101 روانشناسی  یادگیری استاد حسینی نیا   دانشجویان با کاربری های   10071-10053 

آمار استنباطی  استاد طالشی     دانشجویان با کاربری های  9810–10053

آمار توصیفی  استاد طالشی       دانشجو با کاربری    10288

آمار کاربردی در جهانگردی   دانشجو با کاربری   استاد طالشی     10054

آمار و کاربرد آن در مدیریت   استاد طالشی     دانشجویان با کاربری های   9214-  10355

آمار و احتمالات استاد طالشی     دانشجویان با کاربری های    10369–10334

درس حقوق جزای اختصاصی ۳  استاد دکترعنایتی      دانشجویان با کاربری های  ۱۰۳۵۹-۱۰۰۵۱-۱۰۰۴۰

درس حقوق جزای اختصاصی ۲  استاددکتر عنایتی      دانشجویان با کاربری های۱۰۳۵۹—۱۰۳۷۲

درس احکام کسب و کارچها رشنبه ساعت ۱۴    استاد اله یاری      دانشجویان با کاربری های۹۵۰۵      –   ۹۶۵۴ -۹۸۷۳  -۱۰۳۶۷-   ۱۰۰۹۲   -۱۰۰۸۴-۱۰۳۷۳—– ۱۰۳۵۵—–۱۰۲۱۸—–۱۰۲۶۰

درس روش تحقیق   سه شنبه  ساعت  ۱۴   استاد   صیرفی     دانشجویان با کاربری های ۹۶۵۴——۱۰۳۶۷—-۱۰۳۶۰—۹۲۱۴  -۱۰۳۷۳—-۱۰۳۵۵     

درس منابع انسانی     یک شنبه  ساعت  ۱۴   استاد   صیرفی     دانشجویان با کاربری های ۱۰۳۶۷—–۱۰۳۶۰

درس تفسیر قران    دو شنبه  استاد   توفیقی دانشجویان با کاربری های ۹۸۲۴—۱۰۳۶۹—۹۸۵۴—-۱۰۳۶۰

درس تاریخ تحلیلی    سه  شنبه  استاد  توفیقی دانشجویان با کاربری های ۹۸۲۹-۹۸۰۷-۱۰۳۲۰-۹۸۲۸

درس اندیشه ۲   سه شنبه  استاد   توفیقی          دانشجو با کاربری۹۸۲۹ دروس  اخلاق اسلامی  – اندیشه اسلامی  — دانش خانواده استاد خانم کردی   دانشجو با کاربری     ۱۰۲۸۸

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.