رشته های فعال مؤسسه

 • امور بيمه

 • حسابداری

 • مديريت بازرگانی

 • امور بانكی

 • امور مالي و مالياتی

 • امور اداری

 • مديريت خانواده

 • تربيت بدنی

 • مديريت صنعتی كاربردی

 • روانشناسی

 • حقوق

 • حسابداری

 • مديريت

 • بازرگانی

 • علوم اقتصادی، پول و بانكداری

 • علوم ورزشی

 • مهندسی صنايع

 • طراحی صنعتی

 • فقه و مبانی حقوق

 • اسلامی گردشگری

 • حسابداری

 • مديريت بازرگانی

 • مديريت بيمه

 • مديريت جهانگردی

 • مديريت صنعتی

 • علوم ورزشی (گرايش مديريت و برنامه ريزی تربيت بدنی)

 • مهندسی تكنولوژی نرم افزار كامپيوتر 

 • مهندسی حرفه‌ای ايمنی صنعتی

 • حقوق خصوصی

 • روانشناسی عمومی

 • مديريت جهانگردی گرايش بازاريابی جهانگردی

 • مديريت ورزشی گرايش مديريت راهبردي درسازمان های ورزشی

 • فيزيولوژی ورزشی گرايش فيزيولوژی فعالیت ورزشی بالينی

 • مديريت بازرگانی گرايش تجارت الكترونيكی

 • مديريت دولتی گرايش مديريت منابع انسانی

 •   فيزيولوژی ورزشی گرايش فيزيولوژی ورزشی و تندرستی

 • فيزيولوژی ورزشی گرايش فيزيولوژی و تغذيه ورزشی

 • طبیعت گردی گرایش اکوتوریسم