در راستای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه صیانت از حقوق پدیدآورندگان، کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد می بایست بعد از تایید موضوع و قبل از تایید نهایی طرح تحقیق اقدام، به ثبت و بارگذاری تمام متن پیشنهاده خود در سامانه همانند جویی اقدام نمایند و چنانچه نتیجه همانندی بیش از 33% نباشد می توانند گواهی آن چاپ و پس از تایید استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی ارایه نمایند. ضمنا جهت صدور مجوز دفاع نیز بارگذاری تمام متن پایان نامه در این سامانه و اخذ نتیجه آن با در همان درصد فوق الزامی است.

برای دریافت فایل راهنمای همانند جویی روی این متن کلیک نمایید