قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی ۹۶

دانشجویان ورودی۹۶ و ماقبل که موفق به اتمام پایان نامه و یا دفاع از پایان نامه خود نشده اند با عنایت به اتمام سنوات مجاز تحصیلی جهت تعیین تکلیف حداکثر تا ۳۰مهر از ساعت۱۰تا۱۴ به موسسه مراجعه نمایند بدیهی است مطابق مقررات از اول آبانماه این دانشجویان حق ادامه تحصیل نداشته و تصمیم گیری در خصوص انان بر عهده کمیسیون وزارت علوم خواهد بود