اطلاعیه امور مالی

دانشجویان می توانند با مراجعه به پرتال خود تراز مالی مربوطه را مشاهده نمایند.