سامانه آموزش مجازی

دانشجویان می توانند با هر ابزار با امکان اتصال به اینترنت وارد سامانه مجازی دانشگاه شوند.