فیلم آموزشی استفاده از سامانه مجازی

اساتید و دانشجویان محترم: برای استفاده از سامانه آموزش مجازی موسسه پس از ورود از طدیق آیکون “سامانه آموزش مجازی” در فهرست سایت می توانید مطابق آموزش زیر عمل نمایید.